2
Q:

A) 1 B) 2
C) 3 D) 4

Answer:   B) 2

Explanation:

=

Q:

A) 3/4 B) 4/3
C) 3/5 D) 5/3
 
Answer & Explanation Answer: B) 4/3

Explanation:

Report Error

View Answer Workspace Report Error Discuss

3 503
Q:

A) 3sqrt{3} B) 8sqrt{3}
C) 14 D) 14+8sqrt{3}
 
Answer & Explanation Answer: C) 14

Explanation:

Report Error

View Answer Workspace Report Error Discuss

22 650
Q:

A) 3 B) 3sqrt{2}
C) 6 D) None of these
 
Answer & Explanation Answer: D) None of these

Explanation:

 

Report Error

View Answer Workspace Report Error Discuss

8 622
Q:

A) a=-11,b=-6 B) a=-11,b=6
C) a=11,b=-6 D) a=11,b=6
 
Answer & Explanation Answer: C) a=11,b=-6

Explanation:

Report Error

View Answer Workspace Report Error Discuss

4 448
Q:

A) sqtr{3}-sqrt{2} B) sqtr{3}+sqrt{2}
C) 5sqrt{3} D) 1
 
Answer & Explanation Answer: C) 5sqrt{3}

Explanation:

                       

                       

                                

                                       

Report Error

View Answer Workspace Report Error Discuss

1 417